მშობლები

ჩვენი დღის განრიგი გათვლილია დროის რაციონალურად გამოყენებაზე. აქცენტი კეთდება სასწავლო პროცესსა და თვითგანვითარებაზე. დღე იწყება 06:00 საათზე, პირადი ჰიგიენისა და დილის გამამხნევებელი ვარჯიშის შემდეგ კადეტები საუზმობენ და ცხრის ნახევრიდან იწყება სასწავლო პროცესი. ყოველდღიურად აქვთ შვიდი გაკვეთილი, რომლებიც ოთხის ნახევრამდე გრძელდება. მეხუთე და მეექვსე გაკვეთილებს შორის არის 80 წუთიანი შესვენება. დროის ეს მონაკვეთი განკუთვნილია სადილისა და დასვენებისთის. საგაკვეთილო პროცესის დასრულების შემდეგ იწყება თვითმომზადებისა და ფიზიკური მომზადების სავალდებულო ოთხსაათიანი პერიოდი. საღამოს კადეტებს აქვთ თავისუფალი ორი საათი, რომელიც შეხედულებისამებრ შეუძლიათ განკარგონ (სპორტდარბაზი, კლუბი, ინტერნეტ კაფე, რეკრეაციული ზონა). ათ საათზე ყველა კადეტი არის საცხოვრებელ ოთახში. იხილეთ დღის განრიგი: (დღის განრიგი)
კადეტთა უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ლიცეუმში:
- სერჟანტ-ინსტრუქტორები უზრუნველყოფენ 24 საათიან ზედამხედველობას ნებისმიერ თავშეყრის ადგილას: საცხოვრებელში, კლასებში, სასადილოსა და რეკრეაციულ ზონებში;
- დირექციის ნებართვის გარეშე აკრძალულია ლიცეუმის ტერიტორიაზე უცხო პირთა შესვლა;
- მოქმედებს კადეტთა ქცევის კოდექსი, რომელიც კრძალავს კონფლიქტსა და ძალადობას.
- დაუშვებელია მოწევა, ალკოჰოლის მიღება და ნარკოტიკის გამოყენება;
- გვაქვს მაღალი დონის ტექნიკური უსაფრთხოების სისტემა (ტერიტორიასა და შენობა-ნაგებობებში არსებული ვიდეო-კამერები, ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა, ევაკუაციის გეგმა)
ლიცეუმში ფუნქციონირებს ლაზარეთი ასევე, ასევე ფსიქოლოგიური სამსახური. საჭიროების შემთხვევაში გიორგი აბრამიშვილის სახელობის საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალისა და სადაზღვეო კომპანიების პროვაიდერი სამედიცინო დაწესებულებების მეშვეობით ხორციელდება კადეტების სამედიცინო დახმარება.
კადეტები ცხოვრობენ ახლად აშენებულ, თანამედროვე ტიპის, მაღალი დონის ტექნიკური აღჭურვილობის მქონე შენობაში. თითოეულ ოთახში ცხოვრობს 6 კადეტი. მათ მთელი ღამის განმავლობაში მეთვალყურეობას უწევს ინსტრუქტორი.
მშობლებს შეუძლიათ კადეტებთან შეხვედრა ყოველდღე შინაგანაწესით განსაზღვრულ საათებში.
იხილეთ: სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში მნახველთა მნახველთა და ვიზიტორთა მიღების გრაფიკი
კადეტებისთვის ხელმისაწვდომია ინტერნეტი, რაც საშუალებას აძლევთ ისარგებლონ ელექტრონული ფოსტით. ასევე, შეუძლიათ აუცილებლობის შემთხვევაში ითხოვონ მობილური ტელეფონით სარგებლობის ნებართვა.
ლიცეუმი კადეტებს უსასყიდლოდ უზრუნველყოფს:
- საცხოვრებელი პირობებით;
- სწავლო და საყოფაცხოვრებო ინვენტარით;
- სამედიცინო მომსახურეობითა და ჯანმრთელობის დაზღვევით;
- სამხედრო და სპორტული ინვენტარით;
- კვებით.
ლიცეუმი ერთადერთი ავტორიზებული სასწავლებელია საქართელოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის. აქ სასწავლო პროცესი მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმისა და სამხედრო პროგრამის შესაბამისად, მასწავლებლები და კადეტები აქტიურად მონაწილეობენ ეროვნულ ოლიმპიადებში, სასწავლო-შემოქმედებით კონფერენციებში, სხვადასხვა კონკურსებსა და ღონისძიებებში, დაჯილდოვებულნი არიან უამრავი დიპლომით, სიგელითა და მადლობის წერილით. ლიცეუმს ჰყავს კვალიფიციური მასწავლებლები და სამხედრო ინსტრუქტორები, რომლებიც გუნდური წესით მუშაობენ, რაც კადეტთა წარმატებებს განაპირობებს, კურსდამთავრებულთა 98% რეპეტიტორების დახმარების გარეშე წარმატებით აბარებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს და ირიცხება უმაღლეს სასწავლებლებში, მათ შორის 80% აგრძელებს სამხედრო კარიერას და სწავლას განაგრძობს უმაღლეს სამხედრო სასწავლო დაწესებულებებში საქართველოსა (ეროვნული თავდაცვის აკადემია) და საქართველოს ფარგლებს გარეთ (აშშ-ს ვესტპოინტის და თურქეთის რესპუბლიკის სამხედრო აკადემიები).

და მაინც რა გამოარჩევს კადეტთა სამხედრო ლიცეუმს საქართველოში არსებულ სხვა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებისგან?

- ლიცეუმი არის ერთადერთი ავტორიზებული სასწავლებელი საქართველოში;
- აქ არის თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილი უნიკალური საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების ლაბორატორია, რომელსაც საქართველოში ანალოგი არ აქვს, სპორტული დარბაზები და მოედნები, ლინგოფონის კაბინეტი. ყველა სასწავლო ოთახი აღჭურვილია კომპიუტერითა და პროექტორით.
- მაღალკვალიფიციური მასწავლებლები, რომელთა 12% არის მეცნიერებათა დოქტორი.
- უსაფრთხო გარემო კადეტებისა და თანამშრომლებისათვის ;
- ურთიერთპატივისცემასა და ურთიერთგაგებაზე დამყარებული დისციპლინა;
- მრავალფეროვანი და მიზნობრივი კლასგარეშე ღონისძიებები.
- ლიცეუნის დასრულების შემდეგ კადეტებს ეძლევათ შანსი დამატებითი მომზადების გარეშე წარმატებით ჩააბარონ ეროვნული გამოცდები და სწავლა გააგრძელონ როგორც ეროვნულ თავდაცვის აკადემიაში, ასევე საქართველოსა და მსოფლიოს სხვადასხვა უნივერსიტეტებში.
- ლიცეუმის წარმატებული კადეტებს საშუალება ეძლევათ გაიარონ თურქული ენის, SAT და TOEFL შემსწავლელი სპეციალური კურსები.
- ლიცეუმი ზრდის კონკურენტუნარიან, თავდაჯერებულ ლიდერებს და ღირსეულ მოქალაქეებს.