სამართლებრივი აქტები

 1. სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის წესდება
 2. სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის შინაგანაწესი
 3. სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში მოსწავლის ჩარიცხვის და კადეტის სტატუსის შეჩერების წესი
 4. სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა
 5. ხელშეკრულება კედეტის მშობელთან
 6. სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ფიზიკური მომზადების დონის დასადგენი ტესტირების ჩატარებისა და შეფასების წესი
 7. სამხედრო მომზადებისა და განათლების განმახორციელებელ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეურვეო საბჭოს წევრების არჩევის, მათთვის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და რეგისტრაციის წესის შესახებ 
 8. სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში სამეურვეო საბჭოს არჩევნების შესახებ
 9. სამეურვეო საბჭოს კენჭისყრის შედეგების შემაჯამებელი ოქმის განკარგულება.
 10. სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში 2018 წელს მოსწავლეთა მისაღები გამოცდების ჩატარებაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციისადმი მოთხოვნა (შესყიდვების ობიექტის ტექნიკური დავალება) - ელექტრონული ტენდერის ნომერი NAT180006197შესყიდვის გამოცხადების თარიღი 20.04.2018 14:48-სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო.

 11. სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილის წერილი ლიცეუმის მისაღები გამოცდების საბოლოო რეიტინგებული სიის გადმოგზავნის შესახებ.