სამართლებრივი აქტები

  1. სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის წესდება
  2. სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის შინაგანაწესი
  3. სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში მოსწავლის ჩარიცხვის და კადეტის სტატუსის შეჩერების წესი
  4. სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმის ადამიანური რესურსების მართვის პოლიტიკა
  5. ხელშეკრულება კედეტის მშობელთან
  6. სსიპ გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში ფიზიკური მომზადების დონის დასადგენი ტესტირების ჩატარებისა და შეფასების წესი
  7. სამხედრო მომზადებისა და განათლების განმახორციელებელ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეურვეო საბჭოს წევრების არჩევის, მათთვის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და რეგისტრაციის წესის შესახებ 
  8. სსიპ - გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში სამეურვეო საბჭოს არჩევნების შესახებ
  9. ხელშეკრულება კადეტის მშობელთან - სასწავლო/დამხმარე სახელმძღვანელოებთან დაკავშირებით
  10. მასწავლებლის თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარებისა და თანამდებობის დაკავების წესი