დისციპლინარული კომიტეტი

დისციპლინარული კომიტეტი არის არჩევითი ორგანო, რომელიც იქმნება საჭიროების შემთხვევაში