სააპელაციო კომიტეტი

სააპელაციო კომიტეტი არის არჩევითი ორგანო, რომელიც იქმნება საჭიროების შემთხვევაში